Syftet är att ännu fler män som befinner sig i riskgruppen blir medvetna om Movember-kampanjen

För en del av allmänheten har målet för Movember-insamlingen under tidigare år förblivit främmande.

Movember-insamlingen organiseras av Cancerstiftelsen. Enligt en enkät som stiftelsen beställt och som utfördes i oktober vet upp till 80 procent av dem som är yngre än 50 år vad Movember-kampanjen handlar om. Däremot var endast var tredje i riskgruppen för prostatacancer, dvs. män över 65 år, medveten om Movember-kampanjen och dess mål.

“De som tidigare låtit mustaschen växa har de facto närmast varit unga män. Nu vill vi ha alla med i Movember”, säger insamlingschef Helena Hulkko på Cancerstiftelsen.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos finländska män, men ändå tiger man om den

“Prostatacancer är den överlägset vanligaste cancersjukdomen hos män. Den kan förkorta livet och försämra livskvaliteten. Cancerbehandlingarna kan också ha betydliga nackdelar”, säger professorn i urologi Antti Rannikko, som med stöd av Cancerstiftelsen forskar i individuella behandlingsval vid prostatacancer.

”Behandlingsresultaten i prostatacancer är utmärkta. Det krävs dock ännu mycket arbete för att kunna förbättra livskvaliteten hos patienterna. För oss på Cancerstiftelsen är det en hjärtesak att värna om cancerpatienternas livskvalitet”, säger generalsekreteraren för Cancerstiftelsen Sakari Karjalainen.

De olägenheter som är förknippade med behandlingen, såsom urin- och avföringsinkontinens och problem i sexuallivet, kan vara orsaken till att man ofta tiger om sjukdomen. När Cancerstiftelsen började samla in berättelser av prostatacancerpatienter och deras närstående, fanns det endast några få som ville berätta sin historia.

“I samband med Rosa bandet-insamlingen har vi inte haft lika stora svårigheter att hitta cancerpatienter som vill berätta om sin erfarenhet. Prostatacancer upplevs fortfarande som ett ämne som det är svårt att tala om”, säger Helena Hulkko på Cancerstiftelsen.

På grund av bristen på öppen diskussion och den tystnad som råder lider många män ensamma av sin sjukdom och får inte tillräckligt med rätt information om sin sjukdom i tid. Testikelcancer, som är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män, är på samma sätt en sjukdom som man inte gärna vill tala om. Även läkare och vårdpersonal i dagens Finland saknar forskningsresultat som de skulle kunna basera sitt budskap på och berätta för patienterna hurdana följder cancersjukdomen beroende på behandlingssätt kan ha.

Onödiga behandlingar försämrar livskvaliteten

“Alla prostatacancerpatienter behöver inte nödvändigtvis operations- eller strålbehandling, eftersom cancern kan utvecklas mycket långsamt. Det räcker ofta att man aktivt följer upp patienten. Forskningen strävar efter att hitta metoder med vilka man kan skilja mellan de sjukdomsformer som utvecklas långsamt och de former som utvecklas snabbt, så att onödiga behandlingar och de nackdelar som de ger upphov till kan undvikas”, berättar Antti Rannikko.

År 2016 riktas Movember-medlen till forskningsarbete som ökar kunskapen om hur behandlingen av prostatacancer påverkar livskvaliteten. Tack vare forskningsresultaten kommer patienten och läkaren att ha bättre förutsättningar att välja den bästa behandlingen som minst begränsar patientens liv.

Genom att donera är du med om att förbättra livskvaliteten hos män som drabbats av prostatacancer.

Det viktigaste och lättaste sättet att delta i Movember-kampanjen är att ge en donation. Förutom att donera kan medborgare, sammanslutningar och företag anmäla sig som aktiva insamlare på adressen www.movember.com. Därutöver kan man ge sitt stöd genom att lägga sig till med mustasch, tala om ämnet och göra andra delaktiga i sociala medier.

I Finland stöds kampanjen också i form av Movember-promenader.

Movember fick sin början i Australien år 2003 och har redan spritt sig till över 20 olika länder. I Finland genomförs kampanjen av Cancerstiftelsen.

Närmare:

Insamlingschef Helena Hulkko helena.hulkko@cancer.fi
Generalsekreterare för Cancerstiftelsen Sakari Karjalainensakari.karjalainen@cancer.fi, 0400 818 910
Innehållsproducent Anna Korvenoja, anna.korvenoja@cancer.fi
Informatör Maarit Rautio, maarit.rautio@cancer.fi, 040 549 1003