Ansökningarna bedöms med beaktande av projektplanens vetenskapliga nivå och rimlighet, den sökandes vetenskapliga meriter och projektets relevans ur cancerforskningens synvinkel.

Stipendierna beviljas främst för att stödja forskning som bedrivs i Finland.

Stora stipendier

Cancerstiftelsen utlyser tre treåriga stora stipendier på 450 000 euro. Två av stipendierna är avsedda för forskning i cancer av vilket slag som helst. Det tredje stipendiet på 450 000 euro, Professor Sakari Mustakallios stora stipendium, beviljas för klinisk cancerforskning. Med klinisk forskning avses särskilt kliniska interventionsstudier och studier som förbättrar tidig diagnostik av cancer.

Övriga forsknings- och doktorandstipendier

Cancerstiftelsen utlyser även stipendier för vetenskaplig forskning om cancersjukdomar för ett, två eller tre år. Cancerstiftelsens doktorandstipendier uppgår till 3 000 – 5 000 euro var och de kan beviljas en och samma sökande endast en gång.

Stipendierna beviljas ur Cancerstiftelsens vetenskapliga fonder eller disponibla medel. Fondernas namn och syften finns på Cancerorganisationernas webbplats på www.cancerforeningen.fi/stipendier.

I år utdelar man via Cancerstiftelsen även ett stipendium (50 000 euro) ur Tellervo Edessalos stiftelse som riktas till tidig upptäckt av och/eller forskning kring äggstockscancer. Dessutom utdelas ett doktorandstipendium (5 000 euro) ur Urho Känkänens stiftelse.

Ansökningsanvisningarna

Ansökningsblanketten ifylls i stiftelsens e-tjänst. Till ansökan bifogas en forskningsplan och den ansvariga forskarens publikationsförteckning för åren 2014–2019. Planen och förteckningen bifogas den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningarna kan inte kompletteras efter att ansökningstiden gått ut. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningar som gjorts på ett sätt som avviker från anvisningarna behandlas inte heller.

Ansökningsanvisningarna och länken till e-tjänsten finns på stiftelsens webbplats på www.cancerforeningen.fi/stipendier.

Cancerstiftelsen har tagit i bruk den internationella rapporteringstjänsten Researchfish®. Då du ansöker om ett stipendium från Cancerstiftelsen förbinder du dig att rapportera om din forskning via denna tjänst. Mer information om Researchfish® ges i samband med finansieringsbeslutet samt på stiftelsens webbplats.

Cancerstiftelsen beviljar inte forskningsstipendier till sådana forskare eller forskargrupper som får finansiering från tobaksindustrin. Som tobaksindustri betraktas företag eller företagsgrupper som får merparten av sina intäkter från tillverkning eller marknadsföring av tobaksprodukter.

Beviljade stipendier offentliggörs i november.

Mer information om Cancerstiftelsens stipendier:
apurahakyselyt@cancer.fi
tfn 050 413 1456