Våra samarbetspartner

Cancerstiftelsen samarbetar med företag vilkas verksamhet inte står i konflikt med Cancerstiftelsens mål. Det är viktigt att vi och våra samarbetspartner delar en gemensam syn på vikten av att främja finländarnas hälsa och stödja cancerforskningen.

För närvarande är LokalTapiola och Paletti samarbetspartner till Cancerstiftelsen. Dessutom samarbetar stiftelsen med många olika företag inom ramen för olika kampanjer, såsom Rosa bandet-insamlingen.

LokalTapiola och Cancerstiftelsen har avtalat om ett mångårigt samarbete med målet att stödja finländarnas hälsa och främja cancerforskningen. LokalTapiola är med och finansierar hälsoekonomisk och medicinsk forskning. År 2016 riktar sig stödet till forskningen till ett projekt där man uppskattar kostnaderna för cancervården.

Med stöd från LokalTapiola gör man också hälsofrämjande arbete i projektet Hyvä päivä (En bra dag), vars målgrupp är ungdomar under 25 år som varken är i arbetslivet eller studerar. Målet för Hyvä Päivä-projektet är att öka ungdomarnas kunskaper och färdigheter i fråga om hälsosamma levnadsvanor och stödja deras förmåga att ha kontroll över sitt liv. Projektet genomförs som praktiska gruppkurser och inleddes våren 2016 i Kajanaland.

Cancerstiftelsen och det finländska vykortsföretaget Paletti har samarbetat sedan år 2008. Paletti säljer minnesadresser och jul- och gratulationskort med Cancerstiftelsens märke. Med intäkterna av försäljningen av adresserna och korten stöder företaget finländsk cancerforskning.

Läs mer om Rosa bandet-insamlingens samarbetspartner här >>>

Principerna för Cancerstiftelsens företagssamarbete:

– Cancerstiftelsens mål är att främja vetenskaplig forskning i cancersjukdomar och förebyggandet av cancer samt sprida information om hälsosamma levnadsvanor som minskar cancerrisken.  Ett mål är också att garantera tillräckliga stödtjänster för dem som insjuknat i cancer och deras närstående. Företagssamarbetet bör vara förenligt med ovan nämnda mål.

– Cancerstiftelsen är en oberoende aktör. Samarbetspartnerskapet ger inte företaget rätt att påverka Cancerstiftelsens medelsanvändning eller kommunikation på något sätt.

– Cancerstiftelsen agerar jämlikt och opartiskt med sina olika samarbetspartner.

– Cancerstiftelsen ingår inga sådana förbindelser med företag som inte kan offentliggöras.

– Cancerstiftelsen ingår alltid skriftliga avtal om det som ska genomföras i samarbete med företag. I avtalen definieras parternas rättigheter, ansvar och förpliktelser gentemot varandra.

– Cancerstiftelsen följer och förutsätter att dess samarbetspartner i sina produktanskaffningar följer etiska principer som grundar sig på de av Internationella arbetsorganisationen (ILO) godkända grundläggande rättigheterna i arbetslivet, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter.

– I regel samarbetar Cancerstiftelsen endast med etablerade företag.

– Cancerstiftelsen samarbetar inte med alkohol- och tobaksindustrin och inte heller med företag inom hälsokostbranschen.

Närmare upplysningar om våra samarbetspartner:

Tuuli Lahti
Tfn. 040 5580 977
tuuli.lahti@cancer.fi